Regulamin

REGULAMIN

Sklepu internetowego www.malaarchitektura.info.pl

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów znajdujących się w aktualnej ofercie asortymentowej Sklepu, prawa i obowiązki Kupującego oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep oraz zasady i warunku świadczenia przez Sprzedawcę nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.

Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, a jego podstawą prawną są w szczególności:

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich akceptacja.

Nazwa Sklepu, jego wygląd graficzny, logo, elementy grafiki oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Kupujący jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupującego Sklepu lub usług świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

§2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, wraz z załącznikami, które stanowią jego integralną część.
 2. Sklep – serwis internetowy funkcjonujący pod adresem elektronicznym https://www.malaarchitektura.info.pl wraz z platformą informatyczną umożliwiającą Kupującemu przeglądanie asortymentu oraz składanie zamówień na Towary, będący własnością Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca – Tomasz Wojciechowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą “REKORD” P.P.H.U. Tomasz Wojciechowski z siedzibą w Łodzi przy ul. Jęczmiennej 2/4, lok. 6, kod pocztowy 94-202, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7272499069, REGON: 100224328, będący właścicielem i usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Kupujący – każdy podmiot zawierający Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu lub na którego rzecz Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. Przedsiębiorca -osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność godpodarczą, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu
 7. Dane osobowe – dane zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego w Sklepie, a także w innych do tego przeznaczonych miejscach Sklepu, informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Sprzedawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Sklepu.
 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 10. Towar – rzecz ruchoma, na którą można złożyć zamówienie w Sklepie,
 11. Konto – indywidualnie wydzielona przestrzeń w ramach oprogramowania Sklepu, udostępniona Kupującemu w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę po Rejestracji nieodpłatnie w celu złożenia zamówienia, przeglądania historii zamówień, podglądu złożonego zamówienia, edycji Koszyka oraz samodzielnej edycji danych, do którego Kupujący ma dostęp za pomocą loginu oraz hasła.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, a także w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Nazwa żytkownika – zdefiniowany przez Kupującego podczas Rejestracji identyfikator umożliwiający logowanie do Konta.
 14. Rejestracja – podanie przez Kupującego danych osobowych oraz innych danych niezbędnych do korzystania ze sklepuw celu utworzenia Konta.
 15. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, określające w szczególności rodzaj i liczbę zamawianych Towarów.

§3 Warunki techniczne korzystania ze Sklepu

W celu zawierania Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu i korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Kupujący powinien posiadać konto poczty elektronicznej (e-mail) orazurządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i zaktualizowaną do najnowszej dostępnej powszechnie wersji przeglądarką internetową z włączoną obsługą JavaScript i plików cookies, typu Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge. Minimalna zalecana rozdzielczość monitora to 1920×1080 pikseli.

§4 Rejestracja i Konto w Sklepie

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga Rejestracji.

Rejestracja w Sklepie jest równoznaczna z utworzeniem Konta dla Kupującego.

Składanie zamówień na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna

Aby utworzyć Konto w Sklepie Kupujący musi wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się pod adresem https://www.malaarchitektura.info.pl/moje-konto lub zaznaczyć odpowiednią opcję w trakcie składania zamówienia.

Rejestracja wymaga podania adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz zdefiniowania nazwy użytkownika i hasła zabezpieczającego.

Logowanie do Konta jest możliwe poprzez podanie nazwy użytkownika lub adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz hasła w formularzu logowania dostępnym na platformie informatycznej Sklepu.

Hasło zdefiniowane przez Kupującego powinno składać się z ciągu co najmniej 6 znaków. Kupujący zobowiązany jest do zachowania go w tajemnicy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody i straty wynikające z wejścia osób trzecich w posiadanie nazwy użytkownika lub hasła do konta Kupującego z winy lub  z rażącego niedbalstwa Kupującego.

Podczas Rejestracji w Sklepie Kupujący oświadcza, że:

 1. zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
 2. wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomości oraz informacji od Sprzedającego na temat realizacji swojego zamówienia oraz o ewentualnych utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.

Po Rejestracji na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej (e-mail) zostanie wysłany link aktywacyjny. Konto zostanie aktywowane po kliknięciu w link aktywacyjny.

Konto zakładane jest na czas nieoznaczony. Kupujący może w każdej chwili złożyć wniosek o usunięcie Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: handel@malaarchitektura.info.pl.

§5 Usługi świadczone drogą elektroniczną

Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi drogą eektroniczną:

 1. założenie i prowadzenie Konta w Sklepie;
 2. umożliwienie złożenia zamówienia w Sklepie
 3. wysyłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej (e-mail) zawierających informacje o ofercie Sklepu, promocjach, statusie realizacji zamówienia i funkcjonowaniu Sklepu.

Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę jest bezpłatne.

Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegająca na prowadzeniu Konta w  Sklepie zawarta jest na czas nieoznaczony.

Kupujący może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: handel@malaarchitektura.info.pl Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

Kupujący może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: handel@malaarchitektura.info.pl

Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w przypadku, gdy Kupujący narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Jeśli Kupujący nie zaprzestanie uporczywie naruszać Regulamin, umowa w takim wypadku wygasa po upływie wyznaczonego przez Sprzedającego terminu.

§6 Składanie Zamówienia

Zamówienia w Sklepi mogą składać wyłącznie Kupujący, posiadający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sklep nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej do innych państw.

Kupujący mogą składać zamówienia wyłącznie za pośrednictwem platformy informatycznej Sklepu.

Ceny Towarów w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny netto (niezawierające podatku VAT) mają charakter jedynie informacyjny i nie oznaczają ceny, jaką Kupujący będzie zobowiązany zapłacić za Towar.

Ceny Towarów w Sklepie nie zawierają kosztów transportu, chyba że jest to wyraźnie wskazane w odniesieniu do danego Towaru. Ceny Towarów betonowych oraz wielkogabarytowych nie zawierają kosztów transportu. Całkowity koszt transportu Zamówienia wskazany jest w formularzu zamówienia przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Towar lub Towary oraz koszt transportu. Kupujący jest informowany o cenie końcowej na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją ceny końcowej.

Towary dostępne w Sklepie są oznaczone m. in. poprzez podanie ich nazwy, opisu, podstawowych wymiarów, dostępnych wersji kolorystycznych, oraz informacji o posiadanych certyfikatach. Integralną część opisu Towaru stanowią jego zdjęcia poglądowe. W razie wątpliwości dotyczących opisu Towaru Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem: handel@malaarchitektura.info.pl

Kupujący mogą składać zamówienia w Sklepie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

W celu złożenia zamówienia należy:

 1. wybrać Towar, wersję kolorystyczną i liczbę sztuk na odpowiedniej podstronie sklepu i aktywować link „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
 2. po dodaniu do Koszyka wszystkich wybranych Towarów przejść na stronę Koszyka
 3. wybrać sposób dostawy Towaru;
 4. podać lub pobrać z Konta dane adresowe i rozliczeniowe Kupującego;
 5. wybrać formę płatności;
 6. złożyć oświadczenie o akceptacji Regulaminu i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia;
 7. aktywować link „Kupuję i płacę”;
 8. opłacić zamówienie za pomocą wybranej formy płatności.

Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Kupujący jest informowany o łącznej cenie za wybrane Towary i ich dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży.

Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta jest wiążąca dla Kupującego w zakresie zamawianych Towarów, ich ceny i kosztów dostawy.

Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła Kupującemu na adres poczty elektronicznej (e-mail) potwierdzenie złożenia zamówienia.

Dostępne w Sklepie formy płatności to przelew bankowy oraz płatność za pośrednictwem usługi płatności elektronicznych PayU dostarczanej przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Regulamin usługi PayU jest dotępny do pobrania na stronie internetowej operatora: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/.

Następnie po opłaceniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej (e-mail) potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty Kupującego. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§7 Realizacja zamówienia

Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamówienia złożone po godzinie 14, a także w soboty, niedziele i święta są przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę następuje w momencie otrzymania przez Kupującego maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

Termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni i liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do momentu wydania Towaru przewoźnikowi lub poinformowania Kupującego, że zamówiony Towar jest gotowy do odbioru osobistego.

Po realizacji Zamówienia Sprzedawca przesyła Kupującemu na adres poczty elektronicznej (e-mail) dokument sprzedaży w postaci faktury elektronicznej. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

§8 Warunki dostawy

Dostawa następuje na wskazany przez Kupującego adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej lub przewozowej, jeśli Kupujący nie zadeklarował odbioru osobistego Towaru.

Termin i koszt dostawy uzależniony jest od od gabarytów i wagi zamówionego Towaru. Ostateczny koszt dostawy wskazany jest podczas procesu składania Zamówienia po wybraniu opcji dostawy, a przed zakończeniem składania Zamówienia przez Kupującego.

Z chwilą odebrania Towaru przez Kupującego przechodzą na niego korzyści i ciężary z nim związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.

Szczegółowe warunki oraz koszty dostawy opisane zostały zakładce „Koszty dostawy” znajdującej się pod adresem https://www.malaarchitektura.info.pl/koszty-dostawy.

Wszystkie produkty oznaczone symbolem „Błyskawiczna wysyłka” które zostaną zamówione i opłacone w dniu roboczym do godziny 11:00 zostaną wysłane jeszcze w tym samym dniu roboczym.

Istnieje również możliwość złożenia zamówienia wraz z transportem dedykowanym w dowolne miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa taka uzależniona jest od dostępności towaru oraz możliwości logistycznych. Informację o dostawie dedykowanej oraz jej kosztach możecie uzyskać Państwo mailowo pod adresem handel@malaarchitektura.info.pl

§9 Odstąpienie od umowy

Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić o Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy można pobrać na stronie sklepu.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 należy przesłać na adres poczty elektronicznej (e-mail): handel@malaarchitektura.info.pl lub pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, potwierdza Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w drodze wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przez Konsumenta podczas rejestracji.

W przypadku odstąpienia od umowy Konsument wysyła Sprzedawcy Towar wraz z wypełnionym drukiem Formularza zwrotu na swój koszt w terminie indywidualnie uzgodnionym ze Sprzedawcą.

Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta. Zwrot płatności dokonywany jest tylko drogą elektroniczną przez system płatności PayU lub przelewem tradycyjnym na wskazany w Formularzu zwrotu numer konta bankowego. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb a także w innych wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§10 Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Towar pozbawiony wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego Konsumentem, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). Podstawy oraz zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta określone są szczegółowo w przepisach Kodeksu Cywilnego.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.

Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne, Konsument może, w celu skorzystania ze swoich uprawnień, przesłać Sprzedawcy zgłoszenie reklamacyjne.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności:

 1. numer Zamówienia,
 2. dane Konsumenta,
 3. nazwę uszkodzonego Towaru,
 4. opis wady,
 5. jeśli to możliwe zdjęcia obrazujące reklamowaną wadę,
 6. wniosek o usunięcie wady albo wymianę Towaru na wolny od wad, ewentualnie oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży

Zgłoszenie reklamacyjne w postaci Formularza zwrotu/Reklamacji Towaru należy wysłać na adres: handel@malaarchitektura.info.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca skontaktuje się z Konsumentem w celu ustalenia kolejnych kroków postępowania reklamacyjnego (takich jak np. potrzeba lub termin oględzin Towaru przez przedstawiciela Sprzedawcy).

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni pod dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres podany przez Konsumenta w zgłoszeniu reklamacji.

Sprzedawca informuje, że na podstawie art. 558 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, w przypadku Kupującego niebędącego Konsumentem Towary objęte są całkowitym wyłączeniem odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Kupujący będący Konsumentem, ma możliwość:

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 2. zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą
 3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – http://www.uokik.gov.pl

Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług

§.12 Przetwarzanie danych osobowych

Zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§13 Warunki gwarancji na Towary

Elementy drewniane Towarów objęte są gwarancją Sprzedawcy w zakresie wad materiałowych i technologicznych w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.

Odlewy żeliwne i elementy stalowe Towarów objęte są gwarancją Sprzedawcy w zakresie wad materiałowych i technologicznych w okresie 24 miesiące od daty zakupu.

W razie stwierdzenia w/w wad nabywcy przysługuje prawo wymiany wadliwego elementu produktu.

Gwarancja jest ważna wraz z dokumentem zakupu (lub kopią).

W przypadku wystąpienia wady materiałowej lub technologicznej reklamacja powinna być zgłoszona w okresie trwania gwarancji.

Kupujący zgłaszający wadę objętą gwarancją zobowiązany jest na wniosek Sprzedawcy do dostarczenia zdjęć wadliwego Towaru w celu rozpatrzenia reklamacji bez oględzin lub do udostępnienia Towaru do oględzin w ustalonym terminie.

Usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte przez Sprzedawcę lub producenta w terminie ustalonym przez strony.

W przypadku stwierdzenia wad Kupujący chcący skorzystać z gwarancji zobowiązany jest dostarczyć wadliwe Towary wraz z wydrukowanym i wypełnionym formularzem zwrotu/Reklamacji Towaru dostępnego na stronie Sklepu. Koszt dostawy wadliwego Towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu.

Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku:

 1. – użytkowania niezgodnego z funkcją Towaru,
 2. – dokonywania modyfikacji konstrukcji Towaru,
 3. – uszkodzeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych, spowodowanych siłami i czynnikami zewnętrznymi,
 4. – nieprawidłowego montażu Towaru, eksploatacji wyrobu niezgodnej z opisem w Charakterystyce Wyrobu.

§14 Postanowienia końcowe

Tekst jednolity niniejszego Regulaminu dostępny w wersji elektronicznej jest pod adresem: „https://www.malaarchitektura.info.pl/regulamin”.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.05.2020

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, które wejdą w życie z dniem publikacji nowej treści Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.

Do zamówień przyjętych przez zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kupujący mogą kontaktować się ze Sprzedającym w następujący sposób:

 1. telefonicznie pod numerem:
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) pod adresem: handel@malaarchitektura.info.pl